ESR福岡甘木ディストリビューションセンター

媒体名:近代建築
掲載日:2023年02月14日

東海大学工学部建築学科の卒業生を取り上げる記事が掲載された。